Qurğu layların parçalanması və neft və qaz quyularının hidroqumlu perforasiyası zamanı kvars qumunun yığılması və nəql edilməsi, qum-maye məhlulunun hazırlanması və onun nasos qurğularına tzyiq altında vurulması üçün təyin olunmuşdur. Qurğu  bunkerdən, qarışdırıcıdan, iki işçi və bir yükləmə şneklərindən, hidrosistemdən, transmissiyadan, manifolddan, abraziv məhlullar üçün nasosdan və s. Ibarətdir.

Əsas parametrlər:

1Nəql olunan qumun çəkisi, t14
2Qum-maye qatışığı hazırlanmasının maksimal məhsuldarlığı, l/s63
3Hidrosistemdəki maksimal təzyiq, МPа10,0
4Əndazə ölçüləri, mm
- uzunluğu
- eni
- hündürlüyü

8500
2500
3700
5Kütləsi, kq
- yüklənmiş halda
- tam

14000
28000